ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza a Berek Vendégháznak mint a Szállásadó szálláshelyének, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásainak a Vendég általi igénybevételét a közöttük létrejövő elszállásolási szerződésnek megfelelően, az alábbi tartalommal.

A jelen ÁSZF értelmében:

Vendég: A Vendéglátó szolgáltatásait a Berek Vendégházban és ahhoz kapcsolódóan igénybe vevő személy.

Szállásadó: Spiritum Inn Kft. (Cg. 19-09-524551); elektronikus levelezési címe: spirituminn@gmail.com; Telefon: +36 20 3766 669; online elérhetőség: https://www.berekvendeghaz.com/

A továbbiakban együttesen: Szerződő Felek;

Szállás: a Berek Vendégház, 8442 Hárskút, Mosoly utca 1.

1. Az ÁSZF elfogadása

1.1. A jelen ÁSZF elfogadása a Vendég részéről a Szállásra vonatkozó szállásfoglalási nyilatkozat megtételével történik. A szállásfoglalási nyilatkozatot nem tevő, az egyedi szállásfoglalás alapján a Szállást elfoglaló további Vendég a Szállás tényleges elfoglalásával mint ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-et.

1.2. Annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF a Vendég által már a szállásfoglalási nyilatkozat megtételét megelőzően megismerhető legyen, az ÁSZF teljes szövege nyilvánosan elérhető a https://www.berekvendeghaz.com/aszf internetes oldalon. A jelen ÁSZF szövegét a szállásfoglalás visszaigazolása során Szállásadó elektronikus levélben is megküldi a Vendég részére, továbbá az ÁSZF egy példánya a Szálláson is megtalálható.

1.3. A Szállásadó az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja. A https://www.berekvendeghaz.com/aszf internetes oldalon mindig az ÁSZF hatályos szövege érhető el. Az egyedi elszállásolási szerződésre a ÁSZF azon szövegváltozata az irányadó, amely az egyedi elszállásolási szerződés létrejöttének időpontjában hatályos volt. Az ÁSZF jelen szövegváltozata 2022. február 15-től hatályos.

1.4. Amennyiben a Szállás harmadik személy által működtetett szállásközvetítő oldalon is elérhető, a szállásközvetítő oldal szerződési feltételei befolyásolhatják a jelen ÁSZF tartalmát, azonban a Szállásadó ilyen esetben is törekszik a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartására és érvényesítésére.

1.5. A jelen ÁSZF-hez külön íven szövegezett Adatvédelmi szabályzat kapcsolódik, amely az ÁSZF tartalmilag elválaszthatatlan részét képezi, és amelyre a jelen pontban írott, a közzététellel és a módosítással kapcsolatos rendelkezések megfelelően irányadók.

2. Az egyedi elszállásolási szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF alapján, azzal egyidejűleg a Szerződő Felek között egy egyedi elszállásolási szerződés jön létre, amelynek egyedi tartalmát a Vendégek személye, száma, és a szállásfoglalással érintett időtartam, valamint az ebből következő szállásdíj határozza meg.

2.2. Szállásadó a Szállás igénybevételének mindenkori díjait a https://www.berekvendeghaz.com internetes oldalon teszi közzé. A kiemelt időszakokra (hétvégék, ünnepnapok) vonatkozóan a Szállásadó magasabb díjakat számíthat fel. A Szállásadó jogosult az internetes oldalon közzétett mindenkori díjaktól eltérő árajánlatot adni.

2.3. A szállásfoglalás érdekében a Vendég e-mailben, vagy szállásközvetítő oldalon keresztül megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó e-mailben árajánlatot küld, amely tartalmazza a Vendég által megjelölt időtartamra vonatkozó teljes szállásdíjat. Az árajánlat szerződési ajánlatnak nem minősül a Szállásadó részéről, ahhoz ajánlati kötöttség nem kapcsolódik.

A Vendég e-mailben megküldött szállásfoglalási nyilatkozattal fogadja el Szállásadó árajánlatát, amely a Vendég részéről szerződési ajánlatnak minősül, és az 1. pontban írottaknak megfelelően úgy kell tekinteni, hogy a Vendég a jelen ÁSZF-et is elfogadta a szállásfoglalási nyilatkozattal.

Amennyiben a Szállásadó e-mailben visszaigazolta a Vendég szállásfoglalási nyilatkozata szerinti foglalást, úgy ezzel a Szerződő Felek között létrejött az egyedi elszállásolási szerződés.

2.4. Az előző pontban írottak szerint létrejött egyedi elszállásolási szerződés alapján a Szállásadó díjbekérőt küld a szállásdíjról, amit a Vendég köteles a díjbekérőben megjelölt határidőben megfizetni. Ennek elmaradása esetén a Vendég nem jogosult a Szállást igénybe venni. A fizetési határidő eredménytelen letelte esetén az egyedi elszállásolási szerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik, a Szállásadó jogosulttá válik más vendég számára lefoglalni a Szállást.

2.5. A rugalmas kommunikáció érdekében a Szállásadó képviselője telefonon is elérhető, azonban a szóban jelzett foglalási szándék, vagy az arra adott bármilyen visszajelzés a Szolgáltató részéről nem minősül szerződéskötésnek.

A Szerződő Felek között létrejött egyedi elszállásolási szerződés érvényes módosításához a Szerződő Felek írásbeli megállapodása szükséges.

A már véglegesített és visszaigazolt foglalás más időpontra történő áthelyezésére, vagy a vendéglétszám módosítására a Szállás kapacitása függvényében van lehetőség. A Szerződő Felek között létrejött egyedi elszállásolási szerződés semmilyen vonatkozásban nem kötelezi a Szállásadót a foglalás módosítására.

3. A szállásdíj

3.1. A Szállásadó a mindenkor meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül, szabadon módosíthatja. Az egyedi elszállásolási szerződés a Szállásadó által a Vendégnek megküldött árajánlatban szereplő szállásdíjjal jön létre.

3.2. A szállásdíj tartalmazza az általános forgalmi adó (ÁFA) az árajánlat megtételekor hatályos, törvény által meghatározott mértékét. A szállásdíj nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót, amelynek megfizetési kötelezettsége a 18-70 kor közötti vendégekre vonatkozik, és a Szálláson vendégenként eltöltött éjszakák után fizetendő.

3.3. A szállásdíj a teljes Szállás egyidejű foglalására vonatkozik, és független az érkező vendégek számától.

4. A Szállás szolgáltatásai

4.1. A Szállás négy helyiségből (hálószoba, fürdőszoba, nappali, konyha) áll, amelyek egymásból megközelíthetők. A Szállás egyszerre összesen hat főnek biztosít szálláslehetőséget, így a foglalás legfeljebb erre a létszámra lehetséges. 18 év alatti személy kizárólag felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat a Szálláshelyen.

4.2. A Szállás a nyugodt pihenés céljára került kialakításra, erre tekintettel a helyiségek felszereltsége a kényelmes, nyugodt itt-tartózkodást hivatott biztosítani. A Szálláson és az udvaron található berendezések és felszerelés - ideértve a kandalló és a kerti bográcsozó hely gondos használatát - a vendégek rendelkezésére állnak.

4.3. A Szállásadó képviselője nem tartózkodik a Szálláson. Igény esetén a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen érhető el, és a helyzet által lehetővé tett legrövidebb időn belül igyekszik a vendégek rendelkezésére állni.

4.4. A Vendég a Szállást a foglalás (első) napján 15 órától történő bejelentkezéssel veheti igénybe. A bejutás önállóan, kulcsszéf igénybe vételével lehetséges. A kijelentkezés az utolsó tartózkodási napon 11 óráig lehetséges. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható. Amennyiben a Vendég nem jelentkezik ki az utolsó tartózkodási napon 11 óráig, a Szállásadó jogosult további egy napi szállásdíjat felszámítani.

4.5. A Vendég a Szállásra érkezéskor, annak elfoglalása előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a személyazonosságát - kitöltött és aláírt bejelentőlappal - a Szállásadó képviselőjének igazolni. Ennek hiányában a Szállásadó jogosult azonnali hatállyal elállni az egyedi elszállásolási szerződéstől, és alkalmazni a Vendég lemondásának a jelen ÁSZF 7.1. pontjában meghatározott következményeit.

4.6. A Vendég a Szálláshely és berendezéseinek, eszközeinek rendeltetésszerű, gondos használatára jogosult.

4.7. A Szállásadó jogosult az egyedi elszállásolási szerződést azonnali hatállyal szóban felmondani és a további szolgáltatásnyújtást megtagadni, a Vendéget a Szálláshely elhagyására felszólítani, amennyiben a Vendég

a) előzetes szóbeli figyelmeztetés ellenére nem rendeltetésszerűen használja és/vagy rongálja a Szálláshelyet és/vagy annak berendezéseit, eszközeit;

b) fertőző betegségben szenved;

c) nyilvánvalóan drog befolyása alatt áll;

d) egyébként elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos magatartást tanúsít a Szálláshelyen és annak környezetében.

A jelen pont alkalmazása esetén a Vendég nem követelheti vissza a Szállásadótól az azonnali hatályú felmondás következtében igénybe nem vett szolgáltatás arányos szállásdíját.

4.8. A Szálláson belül az épületben tilos a dohányzás. A Szálláshelyre háziállatok (kutya, macska) behozhatók, azonban a kulturált kutya- és macskatartás szabályai a Szálláson és annak természetes környezetében is érvényesek.

5. A felelősség és annak kizárása

5.1. A Szállást a Vendég a saját felelősségére veszi igénybe.

5.2. A Szállásadó minden tőle telhetőt megtesz a Vendég biztonsága érdekében, így különösen felhívja figyelmét a Szálláshely esetleges veszélyforrásaira. Ugyanakkor a Szálláshelynek, illetve annak berendezéseinek, eszközeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő, és Vendég személyét érő sérülésért vagy vagyontárgyában keletkező kárért a Szállásadó nem vállal felelősséget.

5.3. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok, illetve esemény folytán következnek be.

5.4. A Szálláshelyen nincs kifejezetten értéktárgyak megőrzését biztosító berendezés vagy szolgáltatás. Emiatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szálláshelyen hagyott személyes és értéktárgyakért, készpénzért.

5.5. A Szálláshelynek, illetve annak berendezéseinek, eszközeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő, a Szálláshelyben vagy annak berendezéseiben, eszközeiben a Vendég által vagy a Vendég által behozott háziállat által okozott károkért a Vendéget kártérítési felelősség terheli. Ugyancsak kártérítési felelősség terheli a Vendéget az általa a Szálláshelyre behozott tárgyak (például elektromos eszközök, berendezések) által okozott, és a Szálláshelyben vagy annak berendezéseiben, eszközeiben bekövetkezett károkért.

5.6. A Vendég által tévesen megadott személyes adatokból adódó károkért a Szállásadó nem vállal felelősséget.

6. Panaszkezelés

6.1. A rugalmas kommunikáció és a panaszok mielőbbi, helyszíni kezelése érdekében a Szállásadó képviselője telefonon is elérhető a jelen ÁSZF-ben írott telefonszámon.

6.2. A Szállásadó a Vendég panaszának kezelése során elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezetében írottaknak megfelelően jár el. A Szállásadó a Vendég itt-tartózkodása alatt jelzett panaszát kivizsgálja és megteszi a szükséges lépéseket a panasz kezelésére.

6.3. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szállásadó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát átadja a vendégnek. A panaszt elutasító álláspontját a Szállásadó szóban, illetőleg a Vendégnek átadott jegyzőkönyvben megindokolja.

A panasz elutasítása esetén a Szállásadó írásban tájékoztatja a Vendéget arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is kiterjed, hogy a Szállásadó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6.4. A Szállás konyhájában található a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyve. A Vendég a vásárlók könyvébe bejegyezheti az Szállás működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszait és javaslatait. A Vendéget e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A más vendégek által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a Szállásadó a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan - a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően - megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

A Szállásadó a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszt kivizsgálja, és arra a Vendégnek 30 napon belül írásbeli - e-mailben vagy ajánlott postai levélben megküldött - választ ad.

6.5. A Vendég panasztételi joga a Szálláshely elhagyását követően megszűnik.

7. A lemondási feltételek

7.1. A Szállás jellegére tekintettel a lefoglalt, de a Vendég által - lemondó nyilatkozat nélkül - igénybe nem vett szolgáltatás szállásdíjának visszatérítésére nincs lehetőség.

7.2. Amennyiben a Vendég a már létrejött egyedi elszállásolási szerződésben rögzített foglalását a Szállásadóhoz intézett nyilatkozattal legalább a foglalás első napjától számított 15 nappal megelőzően írásban (legalább e-mailben) lemondja, a Szállásadó a szállásdíjat visszafizeti. Az ezt követően történő lemondás esetén a Szállásadó nem köteles a szállásdíj visszafizetésére.

Amennyiben a Vendég a már létrejött egyedi elszállásolási szerződésben rögzített, legalább részben kiemelt időszakra vonatkozó foglalását a Szállásadóhoz intézett nyilatkozattal legalább a foglalás első napjától számított 15 nappal megelőzően írásban (legalább e-mailben) lemondja, a Szállásadó a szállásdíjat visszafizeti. Kiemelt időszakra vonatkozó foglalás ezt követő lemondása esetén a Szállásadó nem köteles a szállásdíj visszafizetésére.

A Szállásadó a szállásdíjat arra a bankszámlára történő utalással fizeti vissza, amelyről a Vendég a szállásdíjat előzőleg megfizette.

7.3. A Szállásadó lemondhatja a foglalást, amennyiben rajta kívülálló, elháríthatatlan ok (vis major - háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramhiány, stb.) következtében a Szállást nem képes biztosítani a Vendég számára a foglalás időpontjában. Ebben az esetben a Szállásadót nem terheli kártérítési kötelezettség a Vendég oldalán a lemondás következtében esetlegesen felmerülő kár vonatkozásában.

Amennyiben a Szállásadó egyéb okból mondja le a foglalást, köteles megtéríteni a Vendég oldalán a lemondás következtében esetlegesen felmerülő kárt.

8. Adatvédelem

A Szállásadó fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok védelmét és biztonságát garantálja. A Szolgáltató Adatvédelmi szabályzata külön íven szövegezve a jelen ÁSZF tartalmilag elválaszthatatlan részét képezi.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF kilenc (9) sorszámozott pontból és öt (5) számozott oldalból, továbbá az Adatvédelmi szabályzatból áll.

9.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, a Szállásadó tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény), hatósági előírások külön kikötés nélkül irányadók.

Hárskút, 2024. július 17.

Spiritum Inn Kft.

Sarkadi Petra ügyvezető