Adatkezelési Tájékoztató

Berek Vendégház, Hárskút
Adatkezelő: HÁRSWOOD Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviseli: Bányai Tibor ügyvezető

· BEVEZETÉS

 • A HÁRSWOOD Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) szálláshely szolgáltatási tevékenysége keretében történő adatkezelésére vonatkozóan jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tesz eleget az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete) (továbbiakban GDPR) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
 • Adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.
 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen, részletesen, közérthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődőket, és a vendégeket (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
 • Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésre bocsájtotta (pl. kapcsolattartás). Harmadik fél részére - a törvényi kötelezettségeken kívül (pl. számlázás) - adatokat nem ad át. Csak azokat az adatokat tárolja, amelyekre jogszabály kötelezi vagy az Érintett felhatalmazást ad és védi őket az illetéktelen felhasználástól.
 • Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján - a www.berekvendeghaz.com oldalon, és az általa üzemeltetett szálláshelyen - a 8442 Hárskút, Mosoly utca 1. címen - folyamatosan hozzáférhetővé teszi, és a kapcsolatfelvétel során az első e-mailben megküldi ez Érintetteknek.
 • Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.

· AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 • Név: HÁRSWOOD Faipari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.

 • Adószám: 14916496-2-19
 • Cégjegyzékszám: 19 09 511973
 • Képviseli: Bányai Tibor ügyvezető
 • Székhely: 8442 Hárskút, Veszprémi utca 7.
 • Levélcím: 8442 Hárskút, Veszprémi utca 7.
 • Telefon: +36 20 376 66 69
 • E-mail: harswoodkft@gmail.com
 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely
 • Neve: Berek Vendégház
 • Típusa: egyéb szálláshely
 • Címe: 8442 Hárskút, Mosoly utca 1.
 • Nyilvántartási száma: 1/2015
 • NTAK regisztrációs száma: EG19010744
 • Telefon: +36 20 376 66 69
 • E-mail: harswoodkft@gmail.com
 • Weboldal: www.berekvendeghaz.com

· ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

· AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival.

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

· A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni, ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; ("célhoz kötöttség");
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek ("pontosság");
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; ("korlátozott tárolhatóság");
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg");
 • A fentieknek való megfelelésért adatkezelő felelős, és képes ezek igazolására ("elszámoltathatóság").

· AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


6.1. Adatkezelő személyes adatot abban az esetben kezel, amennyiben az az alábbi jogalapok valamelyikének megfelel:

 • Az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és igazolható módon tett hozzájárulását adta a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezeléséhez,
 • Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi,
 • Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
 • Az adatkezelés létfontosságú érdekek védelme miatt szükséges;
 • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges feltéve, hogy ezen érdek érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.

· ADATKEZELÉSEK

Adatkezelő által üzemeltetett Berek Vendégház a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet alapján a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal által 1/2015. számon regisztrált egyéb szálláshely.

 • Adatkezelés a weboldalon
 • Weboldalunk a www.berekvendeghaz.com melyen keresztül Érintettek üzenetet küldhetnek, ajánlatot kérhetnek, valamint szállásfoglalást adhatnak le.

Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kéri Érintettől: név, telefonszám és e-mail cím. Kérjük az Érintetteket, hogy ügyeljenek arra, hogy ne szerepeltessenek olyan bizalmas információkat, amelyeket nem szeretnének megosztani Adatkezelővel.

 • Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, Érintettek kérésére tájékoztatás, árajánlat küldése, szállásfoglalás leadása.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, és Adatkezelő munkavállalói (Sarkadi Petra és Bálint Adrienn), valamint a következő Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató (webnode.hu).
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követő 14 napon belül törli. Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek kapcsolattartási adatait 3 évig vagy az Érintett adattörlési igényének bejelentéséig őrzi.

· Cookie-k (sütik) kezelése

 • A www.berekvendeghaz.com weboldal NEM használ sütiket (cookie-kat) és semmilyen egyéb módon nem rögzít információkat az oldal látogatóiról, sem a weboldal tárhelyén, sem bármilyen egyéb felhő alapú vagy fizikai tárhelyen. Nem követjük nyomon semmilyen formában a felhasználók internetezési szokásait, nem küldünk reklámokat, hírleveleket.
 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés

· Érintettek köre: szálláshely szolgáltatást igénybe venni kívánó érdeklődők, szálláshely szolgáltatást korábban igénybe vett vendégek.

 • A kezelhető személyes adatok köre: Érintettek maguk dönthetik el, hogy melyik elérhetőségen - telefonon, e-mailen, weboldalunkon, Facebook, vagy Instagram oldalunkon keresztül - veszik fel velünk a kapcsolatot.

Ajánlatkérés esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: név, telefonszám és e-mail cím.

 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás, árajánlatnyújtás.

Adatkezelő időszakosan, csak és kizárólag korábbi vendégek számára érvényes üdülési ajánlatról - e-mailt küldhet.

 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, és Adatkezelő munkavállalói (Sarkadi Petra és Bálint Adrienn).
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követő 14 napon belül törli.

Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek kapcsolattartási adatait 3 évig vagy az Érintett adattörlési igényének bejelentéséig őrzi.

 • Szállásfoglalás

· Érintettek köre: aki a szálláshely-szolgáltatást iránti foglalási igényét benyújtja.

 • A kezelhető személyes adatok köre: foglalást telefonon, e-mailben, weboldalunkon, Facebook, Instagram oldalunkon vagy szállásközvetítő portálon keresztül tudnak leadni az Érintettek.

Adatkezelőhöz beérkező közvetlen/direkt foglalás esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: név, lakcím, és kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), valamint - amennyiben a számlázáshoz Érintett kérésére szükséges - adószám.

 • Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás nyújtás.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség teljesítése (számlázás). /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, és Adatkezelő munkavállalói (Sarkadi Petra és Bálint Adrienn), valamint a következő adatfeldolgozók: Adatkezelő számlázási szolgáltatója (szamlazz.hu), Adatkezelő könyvelője (K&A Kontír 2015. Szolgáltató Bt.) és a Nemzeti Adó - és Vámhivatal (NAV).
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a foglalók és szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők személyes adatait a szerződés megszűnését követő 8 évig tárolja.
 • Adatkezelő hirdeti a szálláshelyet a szallas.hu, és az Airbnb szállásközvetítő portálokon is, valamint a Facebook és az Intagram közösségi felületeken is.

A szallas.hu oldalon keresztül történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak: https://szallas.hu/adatvedelem

Az airbnb oldalon keresztül történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak: https://www.airbnb.hu/help/article/2855/adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzat

Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely Berek Vendégház néven elérhető a Facebook közösségi portálon, az alábbi linken: https://www.facebook.com/berekvendeghaz.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást az alábbi linken kaphat: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely elérhető az Instagram közösségi portálon, az alábbi linken:

https://www.instagram.com/berekvendeghaz/

Az Instagram oldal adatkezeléséről tájékoztatást az alábbi linken kaphat:

https://help.instagram.com/519522125107875

 • Vendég-nyilvántartás (Vendégkönyv)
 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.
 • A kezelhető személyes adatok köre:
 • vezeték- és utónév,
 • születési hely, születési idő,
 • állampolgárság,
 • lakcím,
 • személyi igazolványának száma, külföldi illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma,
 • érkezés-távozás ideje, vendégéjszakák száma,
 • idegenforgalmi adómentesség jogcíme,
 • vendég aláírása.
 • Az adatkezelés célja: nyilvántartási kötelezettség teljesítése, idegenforgalmi adóbevallás teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-a, valamint Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) rendeletének 5. §-ában foglalt nyilvántartási kötelezettség teljesítése.

/GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, és Adatkezelő munkavállalói (Sarkadi Petra és Bálint Adrienn), valamint betekintésre a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és a Vendégkönyv, valamint az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzésére jogosult személy.
 • Az adatkezelés időtartama: a Vendégkönyv az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 202. § (1) bekezdés szerinti elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak minősül. A Vendégkönyv a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal által regisztrált hivatalos irat.
 • A Vendégem elnevezésű egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás (szálláshelykezelő szoftver)
 • A Magyar Turisztikai Ügynökség felügyelete alatt, országos statisztikai adatgyűjtés céljából, informatikai rendszer, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) működik. Az NTAK-ba a Vendégem szálláshelykezelő szoftvereken keresztül kizárólag statisztikai adatok érkeznek, semmilyen személyes adatot, nem fogad be, nem rögzít és nem tárol. A beérkező adatok alapján a vendég nem beazonosítható, így az NTAK-ba nem érkeznek személyes adatok.

Ettől függetlenül, az alábbiakban tájékoztatom az Érintettet az adatkezelés szabályairól:

 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.
 • A kezelhető adatok köre:
 • a vendég neme, állampolgársága,
 • születési helye, ideje,
 • lakhely szerinti ország,
 • állandó lakcímének települése és irányítószáma.
 • Az adatkezelés célja: minden hazai szálláshely forgalmi statisztikai adatainak valós és naprakész mérése, a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatások, összefoglalók, elemzések készítése a turisztikai ágazat számára.
 • A adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A szoftver az NTAK részére a jogszabály által előírt módon, elektronikusan küldi a szálláshely szolgáltatás adatait, ez biztosítja az Adatkezelő jogszabálynak való megfelelését. Az adatszolgáltatási kötelezettség csak elektronikusan, szoftver segítségével teljesíthető. A szálláshely üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettség 2020. január 01. napjától kezdődően áll fenn.

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
 • Adatkezelő, és Adatkezelő munkavállalói (Sarkadi Petra és Bálint Adrienn),

· Magyar Turisztikai Ügynökség: a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára,

· Márkói Közös Önkormányzati Hivatal: az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzése érdekében lát rá az illetékességi körébe tartozó szálláshelyek vonatkozó statisztikai adataihoz,

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal: az egyes szálláshely-szolgáltatók tevékenységhez kapcsolódó bevételi adatokra lát rá annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó ellenőrzési eljárások eredményessége tovább javuljon,
 • Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott adatokhoz fér hozzá.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 7.1.-7.6. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

· A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI / ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8. pont)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 • Adatkezelő számlázási szolgáltatója
 • Az Adatkezelő számlázási kötelezettsége teljesítéséhez szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő számlázási kötelezettsége teljesítése céljából.
 • Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
 • Név: KBOSS.hu Kft.
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
 • Elérhetőség: dpo@kboss.hu
 • WEB: https://www.szamlazz.hu/
 • Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 • Az adatfeldolgozás célja: számlázási kötelezettség teljesítése.
 • Adatkezelő könyvelője
 • Adatkezelő által vendégei részére kiállított számlák adatai, a jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése érdekében, a könyvelést végző K&A Kontír 2015. Szolgáltató Bt (székhely: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 56. ) részére kerülnek továbbításra.
 • Az adatfeldolgozás célja: könyvelés, adóbevallás.
 • Tárhelyszolgáltató:

Webnode AG, (azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.)

 • Az adatfeldolgozás célja: A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység. Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):
 • 2021. január 01. napjától valamennyi, Adatkezelő által kiállított számla adattartalma továbbításra kerül a NAV részére.
 • Az adatfeldolgozás célja: számlaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 • A Vendégem alkalmazásban rögzített statisztikai adatok címzettjei:
 • Márkói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
 • Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Központi Statisztikai Hivatal
 • Az adatfeldolgozás célja: statisztikai adatszolgáltatás.

· ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 • A személyes adatai elektronikusan és papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában is megjelölt székhelye.
 • Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • Adatkezelő a papír alapú Vendégkönyvet kulccsal zárható szekrényben tartja, az informatikai rendszereket, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást tűzfallal védi, vírusvédelemmel és jelszóval látja el, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
 • Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő és Adatkezelő munkavállalói (Sarkadi Petra és Bálint Adrienn) férhetnek hozzá.

· AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 • Hozzáférési jog
 • Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről, így különösen Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
 • Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, és tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés időtartamáról, jogairól, panasz benyújtás jogáról.
 • Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog
 • Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
 • az Érintett a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
 • Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a szerződés teljesítése, és a jogi kötelezettség teljesítése miatti kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de Érintett nem kéri az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
 • Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR-ban rögzített feltételekkel Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

· JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: https://naih.hu
 • Bírósági jogorvoslathoz való jog

Érintett - választása szerint - bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

· ÉRINTETT ÁLTAL ADATKEZELŐ RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 • Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Levélcím: 8442 Hárskút, Veszprémi utca 7.

E-mail: harswoodkft@gmail.com

 • Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet. Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait, a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatóval együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.

· ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN

 • Adatkezelő a legjobb tudása szerint védi az Érintett személyes adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet biztosít, szabályozott módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és kezelje.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Amennyiben Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük, haladéktalanul jelezze a 12.1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az adatvédelmi incidenst Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

· AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 • Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján - a www.berekvendeghaz.com oldalon, és az általa üzemeltetett szálláshelyen - a 8442 Hárskút, Mosoly utca 1. címen - folyamatosan hozzáférhetővé teszi, és a kapcsolatfelvétel során az első e-mailben megküldi ez Érintetteknek.
 • Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
 • Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az általa üzemeltetett szálláshelyen közzéteszi.

· AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • A számvitelről 2000. évi C. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) rendelete